Regulations of the open platform

Strony:

 1. Właściciel serwisu https://open.e-lea.com  (serwis internetowy świadczenia usług elektronicznych w postaci dostępu do kursów edukacyjnych zgodnie z udzielną licencją) – Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą Walczaka 114 w Gorzów Wlkp.. NIP 5940006610, REGON 812736860, – zwany w dalszej części Regulaminu: Sprzedającym. Usługodawcą, Dostawcą.
 2. Kupujący przez sklep internetowy dostępny w serwisie https://open.e-lea.com – zwany w dalszej części Regulaminu: Klientem, Kupującym, Nabywcą, Usługobiorcą


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest: Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą Walczaka 114 w Gorzów Wlkp..


§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1.  Właścicielem serwisu internetowego https://open.e-lea.com jest – Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą Walczaka 114 w Gorzów Wlkp.. 
 2.  Świadczenie usług dostępu do wyselekcjonowanych kursów edukacyjnych dostępnych dla kupującego na platformie https://open.e-lea.com odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3.  Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu https://open.e-lea.com. 
 4.  Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5.  Przed złożeniem zamówienia w serwisie https://open.e-lea.com należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 
 6.  Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach innych usług https://open.e-lea.com. 
 7.  Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (e-mail, oraz danych do faktury: Imię i nazwisko oraz adresu w przypadku osób fizycznych oraz wszelkich danych wymaganych do wystawienia dokumentu sprzedaży). W przypadku podania nieprawidłowych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. 

§ 2 Zawarcie umowy

 1.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 2.  Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez https://open.e-lea.com internetowy system sprzedaży zwany sklepem internetowym. 
 3.  Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym bądź koncie dostawcy płatności internetowych kwot zapłaconych przez Kupującego za wybrane produkty Sprzedającego. 
 4.  Oferowane w ramach serwisu https://open.e-lea.com licencje na dostęp do kursów posiadają opis – nabywca powinien zapoznać się z pełną jego treścią oraz ceną. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT. 
 5.  Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. 
 6.  Do wystawienia dokumentu sprzedaży wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę. 
 7.  Wszystkie podane w sklepie internetowym działającym na https://open.e-lea.com ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z produktu oraz podatek VAT. 
 8.  Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku Sprzedającego - dostępnych form płatności internetowej. 
 9.  W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień https://open.e-lea.com. 
 10.  W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie nie przekraczającym 14 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Nabywcę  zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

§ 3 PŁATNOŚĆ

 1.  Płatność realizowana jest za pomocą dostępnych w trakcie zakupu – form płatności internetowych: PayU oraz PayPal
 2.  Inne, nie wymienione w ust. 1, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności. 

§ 4 DOSTAWA

 1.  Dostawa produktu następuje natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty poprzez udostępnienie treści kursu na platformie https://open.e-lea.com po zalogowaniu w zakładce “Moje kursy” Okres dostępu do kursu będzie zgodny z zakupioną licencją podaną w opisie produktu. 
 2.  Realizacja zamówienia jest związana z okresem przetwarzania płatności a kursy są dostępna natychmiast gdy operator płatności elektronicznych potwierdzi zakończenie procesu transferu środków. 

§ 5  REKLAMACJA PRODUKTU

 1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 
 2.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć dostarczyć Nabywcy Produkt bez wad oraz zgodny z jego opisem. 
 3.  Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę w formie wiadomości e-mail na adres e-lea@e-lea.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą Walczaka 114 w Gorzów Wlkp.. 
 4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 
  1.  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2.  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  3.  danych kontaktowych składającego reklamację 
 5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego, niniejszego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo do odstąpienia: Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową - ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu fizycznego czy cyfrowego produktu edukacyjnego w sklepie open.e-lea.com w ciągu 14 dni od daty zakupu, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.), bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje pod warunkiem, że Nabywca nie rozpoczął korzystania z udostępnionego produktu cyfrowego. Otwarcie bądź uruchomienie jakiejkolwiek części produktu, rozumiane jako dostęp do jakiejkolwiek jego części jest rejestrowane w systemie platformy. W przypadku stwierdzenia otwarcia produktu, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Procedura odstąpienia i utrata prawa do odstąpienia: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument powinien wysłać wiadomość e-mail na adres e-lea@e-lea.com z jasnym oświadczeniem o swojej decyzji. Wiadomość powinna zawierać adres sklepu (open@e-lea.com), datę zakupu, numer zamówienia oraz dane Konsumenta. W oświadczeniu Konsument powinien również wskazać preferowaną formę zwrotu środków pieniężnych.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku usług świadczonych drogą cyfrową (takich jak kursy online), jeśli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W kontekście niniejszej umowy, rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie otwarcia, uruchomienia produktu przez Konsumenta, co jest rejestrowane w systemie platformy. Jeśli system zarejestruje otwarcie jakiejkolwiek części produktu przez Konsumenta, uznaje się to za rozpoczęcie świadczenia usługi, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot środków: Po otrzymaniu wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

§ 7 PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW (LICENCJA) - PRODUKT

 1.  Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności udostępnianych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia. 
 2.  Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu przez Klienta . 
 3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. 
 4.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych. 
 5.  Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, ograniczona czasowo, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania, udzielona na 1 użytkownika (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania w okresie licencji, bez ograniczeń co do terytorium i z ograniczeniem czasu podanym w warunkach licencyjnych zawartych w opisie produktu, na następujących polach eksploatacji: - Trwałego lub czasowego wyświetlania lub odtwarzania Produktu za pośrednictwem internetu oraz techniką cyfrową;
 6.  Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania Produktu, w tym sprzedaży i najmu Produktu lub jego kopii; sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu) oraz do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia lub najmu. 

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Postanowienia zawarte w tym paragrafie Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych nie wykraczających poza gwarantowany poziom dostępności platformy edukacyjnej, o których mowa w § 8 Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.